Privacy kennisgeving sollicitanten

Laatste datum van herziening: 27/03/2019

 1. Op wie is deze privacy kennisgeving van toepassing?
  • Deze Privacy Verklaring is van toepassing op ABM INTERNATIONAL NV, met maatschappelijke zetel te Industriepark-Noord 14, 9100 Sint-Niklaas.
  • Wij treden op als verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens verwerkt door onze onderneming alsook voor de aanverwante bedrijven.
  • Als onderneming stellen wij alles in het werk om de persoonsgegevens die ons worden toevertrouwd te beschermen en te verwerken op een correcte en transparante wijze, met name in overeenstemming met het toepasselijk recht en in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (« AVG » of « GDPR »).
  • Met deze Privacykennisgeving, wensen wij u te informeren over waarom en hoe wij persoonsgegevens verwerken, hoe we ze beschermen en hoe lang we ze bewaren, wannneer u solliciteert bij ons.
  • Deze Privacykennisgeving is van toepassing wanneer u solliciteert bij ons door te reageren op een vacature op onze website www.charles.eu dan wel op eender welke andere wijze.
 2. Wie zal mijn persoonsgegevens verwerken?
  • De verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens is de volgende juridische entiteit:
   ABM International nv, Industriepark Noord 14, 9100 Sint-Niklaas, ondernemingsnummer BE0421.316.629
   Industriepark-Noord 14
   9100 Sint-Niklaas
   privacy@charles.eu
 3. Voor welk doeleinde en op basis van welke rechtsgrond worden mijn persoonsgegevens verwerkt?
  • Het doeleinde waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt, is het registeren van uw sollicitatie voor een tewerkstelling bij ons en, indien deze sollicitatie tot het begin van een selectieprocedure leidt, wordt er een profiel van u aangemaakt, wat betekent dat wij alle nodige gegevens zullen verwerken die vereist zijn om uw sollicitatie te kunnen beoordelen met het oog op een mogelijke aanwerving. Deze beoordeling kan ook een beoordeling door een externe partij (‘assessment’) omvatten.
  • De verwerking van uw persoonsgegevens is bijgevolg nodig om maatregelen te kunnen nemen voorafgaand aan het sluiten van een arbeidsovereenkomst en het is in ons gerechtvaardigd belang, i.e. het belang om u te beoordelen alvorens u een aanbod van tewerkstelling te doen wat ons eveneens in uw belang lijkt of alleszins wegen deze niet op tegen ons belang.
  • In het geval van een positieve beoordeling en beslissing u aan te werven, zullen we uw persoonsgegevens ook gebruiken om de arbeidsovereenkomst voor te bereiden.
  • In het geval van een beslissing u niet aan te werven, zullen we uw persoonsgegevens gelijktijdig wissen.
 4. Welke rechten heb ik in verband met de verwerking van mijn persoonsgegevens?
  • U kunt ons op ieder moment contacteren voor bijstand bij de sollicitatie of het beheer van uw persoonsgegevens. U hebt bovendien het recht om ons op ieder moment te contacteren met het verzoek om:
   • Inzage van uw persoonsgegevens. Dit omvat tevens het recht een kopie te vragen.
   • Rectificatie van uw persoonsgegevens, met inbegrip van de aanvulling van onvolledige gegevens mochten deze niet accuraat worden bijgehouden;
   • Uw persoonsgegevens te laten wissen van zodra wij geen rechtmatige grond (meer) hebben om ze te verwerken;
   • Beperking m.b.t. de gegevensverwerking indien u de verwerking of de juistheid van de verwerkte gegevens zou betwisten of indien u bepaalde persoonsgegevens wenst te behouden met het oog op een mogelijke rechtsvordering terwijl wij ze niet meer nodig hebben in het licht van de hierboven vermelde doeleinden.
  • U hebt ten allen tijde het recht om bezwaar te uiten tegen verwerkingen waartoe wij ons zouden gebaseerd hebben op het gerechtvaardigd belang. Wij zullen de verwerking dan staken tenzij er dwingende gerechtvaardigde gronden zouden bestaan voor een verdere verwerking. Zo zult u bijvoorbeeld een bezwaar kunnen aantekenen tegen het verwerken van uw gegevens na een niet-weerhouden kandidatuur. In dat geval zullen wij uw gegevens onmiddellijk wissen en de verdere verwerking stopzetten.
  • U hebt daarnaast ook het recht om – indien u meent dat wij niet in overeenstemming van de wetgeving inzake gegevensbescherming hebben gehandeld – een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit van het land waar u verblijft, waar u werkt of waar de vermeende inbreuk werd begaan
 5. Welke categorieën van persoonsgegevens zullen worden verwerkt?
  • Persoonsgegevens omvatten alle informatie die op u betrekking heeft of op basis waarvan u geïdentificeerd kunt worden.Anonieme gegevens, zonder de mogelijkheid om u te identificeren, worden bijgevolg niet als persoonsgegevens beschouwd.Voor de doeleinden zoals hierboven vermeld, omvat de verwerking van persoonsgegevens:
   • standaard informatie in verband met uw identiteit (naam, voorna(a)m(en), adres…);
   • persoonlijke gegevens (geboorteplaats en -datum, nationaliteit, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, hobby’s en interesses,…);
   • uw foto indien u ons deze vrijwillig bezorgt (bvb. opgenomen in uw CV);
   • gegevens in verband met uw professionele ervaring (profiel, gegevens over voormalige werkgevers, beëindiging van laatste tewerkstellingen en het geleverde werk, bijzondere projecten, …) met inbegrip van een referentieonderzoek indien u referenties hebt opgegeven in uw CV;
   • gegevens in verband met uw opleiding (diploma’s, certificaten, stages, bijzondere opleidingen, …);
   • talenkennis;
   • indien van toepassing, of u al dan niet over een arbeids- en/of verblijfsvergunning voor de Europese Economische Ruimte (EER) beschikt;
   • eventuele andere persoonlijke gegevens die u ons meedeelt bij uw sollicitatie, in uw CV of motivatiebrief, in verband met de uitoefening van de functie;
   • digitale beoordeling via het internet (aanwezigheid op sociale media), in de mate dat deze aanwezigheid openbaar is voor ons;
   • alle andere (dan de hierboven vermelde) persoonsgegevens die krachtens de wet verwerkt moeten worden.
  • U bent niet verplicht ons deze gegevens mee te delen. Indien u dit niet doet, kan dit uw kans op aanwerving wel negatief beïnvloeden.
 6. Wie zal toegang hebben tot mijn persoonsgegevens?
  • HR en uw beoogde leidinggevende(n) zullen toegang hebben tot uw persoonsgegevens op basis van een strikt ‘need-to-know’ basis voor de doeleinden zoals hierboven vermeld.
  • We sturen uw gegevens niet door naar andere partijen, met de mogelijke uitzondering van ‘assessment centra’ etc. of enige andere derde indien dit relevant is voor de aanwervingsprocedure.De vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens wordt gewaarborgd.
 7. Worden mijn persoonsgegevens doorgegeven buiten de EER?
  • Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan ontvangers die zich bevinden in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) waarvan de wetgeving niet de zelfde graad van gegevensbescherming biedt.
 8. Geautomatiseerde besluitvorming
  • Geautomatiseerde besluitvorming wordt gedefinieerd als beslissingen over individuen die uitsluitend worden gebaseerd op basis van geautomatiseerde gegevensverwerking en waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden of die de betrokken individuen in aanmerkelijke mate treffen.
  • Wij stellen als beginsel voorop om geen gebruik te maken van geautomatiseerde besluitvorming zoals hierboven omschreven. Wij baseren onze beslissing om u aan te werven niet uitsluitend op een geautomatiseerde gegevensverwerking van uw persoonsgegevens.
 9. Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?
  • Wij bewaren uw persoonsgegevens gedurende de periode die noodzakelijk is in het licht van de hierboven vermelde doeleinden.
  • Indien de sollicitatie niet uitmondt in een arbeidsrelatie, zullen uw persoonsgegevens vernietigd worden na het einde van de aanwervingsprocedure.
 10. Hoe contact met ons opnemen?
  • Indien u vragen heeft over deze Privacykennisgeving, de online sollicitatieformulieren en de wijze waarop wij sollicitaties in het algemeen behandelen, kan u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar privacy@charles.eu
 11. Wijzigingen aan deze Privacy Verklaring
  • Wij kunnen deze Privacykennisgeving van tijd tot tijd aanpassen. Om u te informeren wanneer wij de Privacykennisgeving het laatst hebben aangepast, zullen wij bij iedere wijziging de datum van herziening bovenaan deze pagina aanpassen. De aangepaste Privacykennisgeving zal dan gelden vanaf deze datum.Gelieve deze pagina regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van wijzigingen en toevoegingen.