Wedstrijdreglement Rode Neuzen Consument

1. Organisatie

De “Charles Rode Neuzen Dag actie”  is georganiseerd door A.B.M. International NV, statutair gevestigd te B-9100 SINT-NIKLAAS, Industriepark-Noord 14, ingeschreven in het handelsregister gehouden door de Kamer van Koophandel onder het nummer 0421.316.629, hierna genoemd: ‘ABM’.

 

Dit reglement legt de deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op deze actie. Deelname aan de actie houdt een onvoorwaardelijke aanvaarding in van de bepalingen van dit reglement en van elke beslissing die ABM dient te treffen in het kader van deze actie.

2. Periode

De actie loopt van maandag 14 oktober 2019 tot en met zondag 24 november 2019. ABM zal dus naar goed vermogen trachten de verpakkingen met Rode Neuzen stickers in de winkels te beperken buiten deze periode, maar door stock management bij de klanten van ABM is het mogelijk dat er verpakkingen met Rode Neuzen stickers twee weken voor de actieperiode en twee weken na de actieperiode in de markt aanwezig zijn.

3. Wie kan deelnemen

De actie is toegankelijk voor iedere natuurlijke persoon woonachtig in België die een deelnemend Charles product aankoopt.

4. Inhoud & verloop van de wedstrijd

De actie verloopt als volgt:

 

Tussen 14 oktober 2019 en zondag 24 november liggen de deelnemende Charles producten in de winkel. Deze zijn voorzien van een Rode Neuzen sticker.

 

De actie eindigt indien de einddatum bereikt wordt.

 

Door deel te nemen aan de actie, aanvaardt elke deelnemer het volledige reglement.

5. De deelnemende producten

BULK
Charles CROUSTILLE HAM 6kg
Charles GOUDHAM NATUUR 5,9kg
Charles CROUSTILLE HAM KLEIN 5,2kg
Charles CROUSTILLE HAM KEURSLAGER 5,7kg
Charles STRASBOURG 2,5kg
Charles KALKOENSALAMI 1,3kg
Charles CREMEPATE 2KG
Charles CREMEPATE 4KG
Charles CREMEPATE Verloren Verpakking 2.9KG
Charles CREMEPATE ZWART 4KG
CREMEPATE CHARLES KEURSLAGER 2KG
Charles KIPFILET 100% 1,9kg
Charles KIPFILET BLOK 100% 1,3KG
VOORVERPAKT
Charles – Ovengebakken ham 150G
Charles – Strasbourg 125G
Charles – Kalkoensalami 125G
Charles – Crèmepaté 150GR
Charles – Kipfilet 150GR
Belgium’s Finest by Charles – Salami van de chef met kalkoen 105G
Belgium’s Finest by Charles – Ovengebakken ham 120G

6. Algemene bepalingen

ABM behoudt zich het recht voor om de actie of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien programmatorische, technische of organisatorische omstandigheden dit vereisen.

 

Indien een bepaling uit dit actiereglement nietig en/of niet-afdwingbaar zou zijn, heeft dit geen enkele invloed op de geldigheid van de overige bepalingen of dit reglement. ABM zal deze bepaling vervangen door een geldige bepaling die zoveel als wettelijk mogelijk overeenstemt met de strekking en inhoud van de oorspronkelijke bepaling.

 

Als het verloop van deze actie door een technisch incident verstoord zou worden, bv. indien de website offline gaat, zal alles in het werk gesteld worden om deze storende effecten te neutraliseren. ABM kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor enig nadeel dat zou voortvloeien uit deze technische incidenten.

 

In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt ABM zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden die zij organiseren uit te sluiten.

 

Dit reglement wordt bekendgemaakt op de website www.charles.eu, en kan daar desgewenst worden afgeprint. Alle beslissingen van ABM in het kader van deze actie zijn definitief en onherroepelijk.

 

Eventuele klachten omtrent de actie kunnen op bovenvermeld adres worden gemeld, waarna ABM met U contact zal opnemen. Over andere aspecten van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd.