WEDSTRIJDREGLEMENT ‘Win een e-bike”: Consumenten

1. Organisator Deze wedstrijd met aankoopverplichting wordt georganiseerd door CHARLES BRANDING BV, statutair gevestigd te B-9100 SINT-NIKLAAS, Industriepark-Noord 14, ingeschreven in het handelsregister gehouden door de Kamer van Koophandel onder het nummer BE 0664.642.515, hierna genoemd: ‘CHARLES BRANDING’. Deelname aan de wedstrijd houdt een onvoorwaardelijke aanvaarding in van de bepalingen van dit reglement en van elke beslissing die CHARLES BRANDING dient te treffen in het kader van deze wedstrijd alsmede van de algemene voorwaarden van CHARLES BRANDING met inbegrip van de Privacy Policy. Deze worden aanvaard door de deelnemers via opt-in op de wedstrijdpagina.

 

2. Wie kan deelnemen?

a. Voorwaarden

a.1 Deelname aan de wedstrijd is toegelaten voor meerderjarigen (+18 jaar). Minderjarigen dienen de toestemming van hun ouders/voogd te hebben alvorens aan deze wedstrijd deel te nemen. Deze toestemming kan door CHARLES BRANDING worden opgevraagd alvorens de prijs uit te reiken aan een minderjarige. CHARLES BRANDING verzamelt of verwerkt nooit bewust persoonsgegevens van minderjarigen zonder toestemming van een ouder of voogd, die gegeven moet worden om de producten, diensten, (mobiele) websites, apps, webshops, … van CHARLES BRANDING te gebruiken en om daarna de rechten met betrekking tot de gegevens van de minderjarige uit te oefenen. Indien persoonsgegevens van minderjarigen te goeder trouw toch verwerkt zouden worden, zal CHARLES BRANDING deze zo snel mogelijk na kennisname hiervan wissen uit haar bestanden.

a.2. Aangezien deelname aan de wedstrijd online plaats vindt, worden geen communicatiekosten in rekening gebracht. Deelname is volledig gratis.

a.3. Per kassaticket kan er slechts éénmaal worden deelgenomen aan de wedstrijd.

a.4 Deelname aan de wedstrijd is beperkt tot 1 deelname per persoon per dag.

a.5 Gedurende de volledige looptijd van de actie is er slechts 1 e-bike te winnen per gezin of emailadres. Als een gezin wordt beschouwd: alle personen dewelke staan ingeschreven op eenzelfde adres.

 

b. Onverenigbaarheden Kunnen niet aan deze wedstrijd deelnemen: personeel van CHARLES BRANDING alsook hun directe gezinsleden (echtgenoten en aanverwanten tot in de eerste graad) en alle personen die op hetzelfde adres officieel ingeschreven zijn. Wie toch op de lijst van de kandidaten of winnaars komt of zelfs wie een prijs wint zonder volledig te voldoen aan alle deelnemingsvoorwaarden van het wedstrijdreglement verliest automatisch zijn prijs, zonder schadevergoeding en zonder enig recht op verhaal.

 

3. Periode Deze wedstrijd loopt van 15/07/2020 tot en met 14/08/2020, wat tevens de uiterste deelnamedatum is. Deze periode kan echter door CHARLES BRANDING op elk moment worden uitgebreid, onderbroken of stopgezet.

 

4. Inhoud en verloop van de wedstrijd De wedstrijd verloopt als volgt:
 Koop minstens 1 Charles product in de deelnemende supermarkt of slager
 Surf naar www.charles.eu/ebike
 Beantwoord de wedstrijdvraag: Hoe heet het concept waaronder Charles al zijn initiatieven omtrent duurzaamheid groepeert?
 Beantwoord de schiftingsvraag: Hoeveel mensen zullen vandaag tussen 00.00u en 23.59u aan onze wedstrijd deelnemen?
 Upload een foto van je kassaticket als bewijs van je aankoop van minstens 1 Charles product  Vul de hiernavolgende gegevens in: o Voornaam + naam o Adres (Straat + huisnummer, Postcode, Gemeente) o Emailadres o Waar heb je jouw Charles product(en) gekocht?

 

5. Selectie van de winnaars Tijdens de wedstrijdperiode zal dagelijks uit de deelnemers van die dag 1 winnaar aangeduid worden op basis van de hiernavolgende cumulatieve criteria:
 Het correct beantwoorden van de wedstrijdvraag
 Het correct beantwoorden/zo dicht mogelijk benaderen van het juiste antwoord op de schiftingsvraag. In geval er 2 identieke antwoorden zijn op deze schiftingsvraag of indien er 2 antwoorden exact even ver verwijderd zijn van het juiste antwoord, wordt de voucher voor de e-bike toegekend aan diegene die als eerste het betreffende antwoord heeft gegeven.

 

6. De prijs – leveringen – garantievoorwaarden & service

6.1.Prijs Elke winnaar wint één waardebon ter waarde van 1.500€ inclusief BTW. De waardebon kan enkel gebruikt worden voor de aankoop van een elektrische fiets en dit via de online webshop van Minerva: www.minerva.be. De winnaar kiest uit het beschikbare assortiment elektrische fietsen, op de website in het groen aangegeven met ‘op stock’. De winnaars moeten zelf de bestelling van hun e-bike plaatsen vóór 15/9/2020, na deze datum verliest de waardebon zijn waarde. De prijs die betaald wordt is de prijs inclusief BTW, die op de website van Minerva wordt getoond. Het aandeel van de prijs gedekt door de waardebon bedraagt maximaal € 1.500,00 incl. BTW. De waardebon moet bij de aankoop volledig worden opgebruikt. Een restwaarde of terugbetaling van een deel van de waardebon is niet mogelijk. Elke waardebon geeft het recht om te gebruiken voor de aankoop van maximum 1 e-bike. Elke bestelling geplaatst door de winnaars verloopt volgens de verkoopvoorwaarden van Minerva. Deze voorwaarden zijn te raadplegen volgens op de website www.minerva.be. De verrekening van de waardebon twv 1.500€ inclusief BTW, bij de aankoop van een e-bike gebeurt als volgt : De winnaar dient het verschil tussen de waarde van de bestelling en de waardebon onmiddellijk te betalen aan Minerva bij het plaatsen van de bestelling.

6.2. Onoverdraagbaarheid van de prijs De prijs is nominatief (strikt op naam van de winnaars) en kan niet doorgegeven of verkocht worden. Het is ook verboden de prijs gratis aan te bieden of in een veiling aan te bieden op internetsites. Als op een of andere manier zou blijken dat de winnaar de prijs toch probeert te verkopen (bv. door hem te koop aan te bieden op een website, via een krant, …) dan heeft CHARLES BRANDING het recht de prijs in te trekken zonder dat daar een vergoeding of compensatie tegenover staat. De prijs is dan terug beschikbaar voor CHARLES BRANDING en kan dus aan een andere deelnemer worden toegekend.

6.3.Leveringen : De door de winnaar gekozen elektrische fiets wordt door Minerva aan huis geleverd op een adres naar keuze in België binnen de 4 weken na bestelling en volledige betaling. Er treft Charles Branding geen enkele aansprakelijkheid in geval van een eventuele laattijdige levering.

6.4. Garantie – service : Minerva geeft op de elektrische fiets een omniumwaarborg van 3 jaar. Deze omniumwaarborg is geldig aan huis of in 1 van de meer dan 100 servicepunten. Meer info: info@minerva.be . Alle afspraken mbt levering, service en garantie dienen rechtstreeks door de winnaar met Minerva gemaakt te worden. Charles Branding is geen partij bij de verzekering hiervan en draagt dienaangaande geen enkele aansprakelijkheid.

 

7. Bekendmaking winnaar De namen van de winnaars worden wekelijks op woensdag bekend gemaakt via onze facebook pagina (@CharlesBelgium). Bovendien worden de winnaars op dat moment ook per e-mail op de hoogte gebracht en ontvangen ze hun digitale waardebon ten laatste op 21/08/2020. Winnaars moeten zelf de bestelling van hun e-bike plaatsen op de webshop www.minerva.be vóór 15/9/2020. Bij verlies of gebruik door onbevoegden vindt er geen vergoeding of vervanging plaats.

 

8. Persoonsgegevens De contactgegevens die de deelnemers aan CHARLES BRANDING meedelen, zullen verwerkt worden in overeenstemming met de Privacy policy. Ze zullen m.a.w. uitsluitend gebruikt worden om hen te contacteren in geval zij een prijs hebben gewonnen, en zullen niet langer dan noodzakelijk worden bewaard. Daarnaast kan uw IP-adres worden geanalyseerd om, in geval van discussie of vermoedens van wedstrijdvervalsing, na te gaan of deelnemers uit België komen. U kan uw gegevens kosteloos inzien of verbeteren door een verzoek daaromtrent per brief te richten aan CHARLES BRANDING op bovenvermeld adres met een kopie van uw identiteitskaart. Daarnaast wordt een “opt- in”-mogelijkheid voorzien om door CHARLES BRANDING per e-mail op de hoogte gehouden te worden van haar producten/activiteiten.

 

9. Algemene bepalingen CHARLES BRANDING kan de inhoud van de prijzen volledig of deels vervangen door een gelijkwaardige prijs, mocht deze prijs niet beschikbaar zijn om welke reden dan ook, zonder enig recht op vergoeding of compensatie in hoofde van de winnaar. CHARLES BRANDING behoudt zich het recht voor om de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien programmatorische, technische of organisatorische omstandigheden dit vereisen. Indien een bepaling uit dit wedstrijdreglement nietig en/of niet-afdwingbaar zou zijn, heeft dit geen enkele invloed op de geldigheid van de overige bepalingen of dit reglement. CHARLES BRANDING zal deze bepaling vervangen door een geldige bepaling die zoveel als wettelijk mogelijk overeenstemt met de strekking en inhoud van de oorspronkelijke bepaling. Als het verloop van deze wedstrijd door een technisch incident verstoord zou worden, bv. indien de website offline gaat, zal alles in het werk gesteld worden om deze storende effecten te neutraliseren. CHARLES BRANDING kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor enig nadeel dat zou voortvloeien uit deze technische incidenten. In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt CHARLES BRANDING zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden die zij organiseren uit te sluiten. Dit reglement wordt bekendgemaakt op de websites van CHARLES BRANDING vermeld in art. 4 van dit reglement, en kan daar desgewenst worden afgeprint. Alle beslissingen van CHARLES BRANDING in het kader van deze wedstrijd zijn definitief en onherroepelijk. Een overzicht van de uitgekeerde prijzen kan per brief worden opgevraagd door een schrijven te richten aan CHARLES BRANDING op bovenvermeld adres, met een daarbij horende voldoende gefrankeerde enveloppe voor retourzending. Ook eventuele klachten omtrent de wedstrijd kunnen op bovenvermeld adres worden gemeld, waarna CHARLES BRANDING met U contact zal opnemen. Over andere aspecten van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd.

 

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken Deze wedstrijd en het bijhorende reglement worden beheerst door het Belgisch recht. Betwisting omtrent de wedstrijd en/of dit reglement dient eerst voorgelegd te worden aan CHARLES BRANDING. Indien onderling overleg geen uitkomst biedt, zal de betwisting exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in het arrondissement Oost-Vlaanderen.