WEDTSRIJDREGLEMENT DAENS

Consumenten

1. Organisator

Deze wedstrijd met aankoopverplichting wordt georganiseerd door Charles Branding BV, in opdracht van de Groep Charles. Charles Branding BV is statutair gevestigd te B-9100 SINT-NIKLAAS, Industriepark-Noord 14, ingeschreven in het handelsregister gehouden door de Kamer van Koophandel onder het nummerBE 0664.642.515, hierna genoemd: ‘CHARLES BRANDING’.

Volgende bedrijven maken onderdeel uit van de Groep Charles, hierna genoemd ‘GROEP CHARLES’: BV Charles Holding, NV Cock’s Vleeswaren, NV Vleeswarenfabriek De Cock, NV Casadoro, NV Casaventa, NV Charles Distributie.

Deelname aan de wedstrijd houdt een onvoorwaardelijke aanvaarding in van de bepalingen van dit reglement en van elke beslissing die CHARLES BRANDING dient te treffen in het kader van deze wedstrijd alsmede van de algemene voorwaarden van CHARLES BRANDING met inbegrip van de Privacy Policy.

***

2. Wie kan deelnemen?

a. Voorwaarden

a.1 Deelname aan de wedstrijd is toegelaten voor meerderjarige inwoners van België (+18 jaar). Minderjarigen dienen de toestemming van hun ouders/voogd te hebben alvorens aan deze wedstrijd deel te nemen. Deze toestemming kan door CHARLES BRANDING worden opgevraagd alvorens de prijs uit te reiken aan een minderjarige.

CHARLES BRANDING verzamelt of verwerkt nooit bewust persoonsgegevens van minderjarigen zonder toestemming van een ouder of voogd, die gegeven moet worden om de producten, diensten, (mobiele) websites, apps, webshops, … van CHARLES BRANDING te gebruiken en om daarna de rechten met betrekking tot de gegevens van de minderjarige uit te oefenen.
Indien persoonsgegevens van minderjarigen te goeder trouw toch verwerkt zouden worden, zal CHARLES BRANDING deze zo snel mogelijk na kennisname hiervan wissen uit haar bestanden.

a.2. Aangezien deelname aan de wedstrijd online plaats vindt, worden geen communicatiekosten in rekening gebracht. Deelname is volledig gratis.

a.3. Elke deelnemende verpakking staat een wedstrijdsticker met (onder een krasveld) een unieke code. Elke unieke code is slechts éénmaal geldig en staat dus voor één deelname aan de wedstrijd.

a.4Deelnemende Charles producten zijn: alle voorverpakte producten van Charles die voorzien zijn van een actiesticker, m.n. Charles voorverpakte charcuterie (incl. de Fresh Packs en het gamma Belgium’s Finest by Charles), Charles desserten en Charles bereide maaltijden. Belangrijk! De Charles salades maken dus GEEN onderdeel uit van deze wedstrijd en dragen bijgevolg ook geen actiesticker.

a.5 Gedurende de volledige looptijd van de actie is er slechts 1 duo ticket te winnen per gezin. Als een gezin wordt beschouwd: alle personen dewelke staan ingeschreven op eenzelfde adres.

b. Onverenigbaarheden

Kunnen niet aan deze wedstrijd deelnemen: personeel van de GROEP CHARLES en CHARLES BRANDINGalsook hun directe gezinsleden (echtgenoten en aanverwanten tot in de eerste graad).

Wie toch op de lijst van de kandidaten of winnaars komt of zelfs wie een prijs wint zonder volledig te voldoen aan alle deelnemingsvoorwaarden van het wedstrijdreglement verliest automatisch zijn prijs, zonder schadevergoeding en zonder enig recht op verhaal.

***

3. Periode

Deze wedstrijd loopt van01/10/2021 tot en met 31/10/2021, wat tevens de uiterste deelnamedatum is. Deze periode kan echter door CHARLES BRANDING op elk moment worden uitgebreid, onderbroken of stopgezet.

***

4. Inhoud en verloop van de wedstrijd

De wedstrijd verloopt als volgt:

• Koop minstens 1 van de deelnemende Charles producten in de supermarkt of slager. Een deelnemend product herken je aan de actiesticker op de verpakking.
• Surf naar www.charles.eu/Daens
• Vervolledig het deelnameformulier (incl. uw unieke code)
• Beantwoord de wedstrijdvraag
• Beantwoord de schiftingsvraag

***

5. Selectie van de winnaars

Na afloop van de wedstrijdperiode, zullen800 winnaars van één duo ticket worden geselecteerd op basis van de hiernavolgende cumulatieve criteria:

• Het correct beantwoorden van de wedstrijdvraag
• Het correct beantwoorden/zo dicht mogelijk benaderen van het juiste antwoord op de schiftingsvraag. In geval er 2 identieke antwoorden zijn voor het 800ste duo ticket, wordt het duo ticket gewonnen door diegene die als eerste het betreffende antwoord heeft gegeven.

***

6. De prijs

6.1. Prijs

Elke winnaar wint één DUO ticket voor de avondvoorstelling van 02/12/2021van het spektakel Daens, de Studio 100 musical.

6.2. Onoverdraagbaarheid van de prijs

De prijs is nominatief (strikt op naam van de winnaars) en kan niet doorgegeven of verkocht worden. Het is ook verboden de prijs gratis aan te bieden of in een veiling aan te bieden op internetsites. Als op een of andere manier zou blijken dat de winnaar de prijs toch probeert te verkopen (bv. door hem te koop aan te bieden op een website, via een krant, …) dan heeft CHARLES BRANDING het recht de prijs in te trekken zonder dat daar een vergoeding of compensatie tegenover staat. De prijs is dan terug beschikbaar voor CHARLES BRANDING en kan dus aan een andere deelnemer worden toegekend.

***

7. Bekendmaking winnaar

De winnaars worden begin november 2021 geselecteerd. De winnaars worden per e-mail op de hoogte gebracht en ontvangen hun digitale duo ticket ten laatste in de week van15/11/2021.

Bij verlies of gebruik door onbevoegden vindt er geen vergoeding of vervanging plaats. De mail met de tickets kan meerdere malen worden afgedrukt, maar biedt slechts 1x toegang tot het avondspektakel van Daens op 02/12/2021.

Niet-winnaars ontvangen een e-mail om hun hierover te informeren en dit uiterlijk in de week van 15/11/2021.

***

8. Persoonsgegevens

De contactgegevens die de deelnemers aan CHARLES BRANDING meedelen zullen uitsluitend gebruikt worden om hen te contacteren in geval zij een prijs hebben gewonnen, en zullen niet langer dan noodzakelijk worden bewaard. Daarnaast kan uw IP-adres worden geanalyseerd om, in geval van discussie of vermoedens van wedstrijdvervalsing, na te gaan of deelnemers uit België komen. U kan uw gegevens kosteloos inzien of verbeteren door een verzoek daaromtrent per brief te richten aan CHARLES BRANDING op bovenvermeld adres met een kopie van uw identiteitskaart. Daarnaast wordt een “opt- in”-mogelijkheid voorzien om door CHARLES BRANDING per e-mail op de hoogte gehouden te worden van haar producten/activiteiten.

***

9. Algemene bepalingen

CHARLES BRANDING kan de inhoud van de prijzen volledig of deels vervangen door een gelijkwaardige prijs, mocht deze prijs niet beschikbaar zijn om welke reden dan ook, zonder enig recht op vergoeding of compensatie in hoofde van de winnaar.

CHARLES BRANDING behoudt zich het recht voor om de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien programmatorische, technische of organisatorische omstandigheden dit vereisen.

Als, ten gevolge van overmacht (bv. Coronamaatregelen), de voorstelling niet door kan gaan, vervalt het recht op een duo ticket zonder dat hiervoor een schadevergoeding kan worden aangevraagd aan CHARLES BRANDING.

Indien een bepaling uit dit wedstrijdreglement nietig en/of niet-afdwingbaar zou zijn, heeft dit geen enkele invloed op de geldigheid van de overige bepalingen of dit reglement. CHARLES BRANDING zal deze bepaling vervangen door een geldige bepaling die zoveel als wettelijk mogelijk overeenstemt met de strekking en inhoud van de oorspronkelijke bepaling.

Als het verloop van deze wedstrijd door een technisch incident verstoord zou worden, bv. indien de website offline gaat, zal alles in het werk gesteld worden om deze storende effecten te neutraliseren. CHARLES BRANDING kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor enig nadeel dat zou voortvloeien uit deze technische incidenten.

In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt CHARLES BRANDING zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden die zij organiseren uit te sluiten.

Dit reglement wordt bekendgemaakt op de websites van CHARLES BRANDING vermeld in art. 4 van dit reglement, en kan daar desgewenst worden afgeprint. Alle beslissingen van CHARLES BRANDING in het kader van deze wedstrijd zijn definitief en onherroepelijk.

Een overzicht van de uitgekeerde prijzen kan per brief worden opgevraagd door een schrijven te richten aan CHARLES BRANDING op bovenvermeld adres, met een daarbij horende voldoende gefrankeerde enveloppe voor retourzending. Ook eventuele klachten omtrent de wedstrijd kunnen op bovenvermeld adres worden gemeld, waarna CHARLES BRANDING met U contact zal opnemen. Over andere aspecten van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd.

***

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Deze wedstrijd en het bijhorende reglement worden beheerst door het Belgisch recht. Betwisting omtrent de wedstrijd en/of dit reglement dient eerst voorgelegd te worden aan CHARLES BRANDING. Indien onderling overleg geen uitkomst biedt, zal de betwisting exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in het arrondissement Oost-Vlaanderen.