Wedstrijdreglement

1. Organisator

Deze wedstrijd met aankoopverplichting wordt georganiseerd door A.B.M. International NV, statutair gevestigd te B-9100 SINT-NIKLAAS, Industriepark-Noord 14, ingeschreven in het handelsregister gehouden door de Kamer van Koophandel onder het nummer 0421.316.629, hierna genoemd: ‘ABM’.

Deelname aan de wedstrijd houdt een onvoorwaardelijke aanvaarding in van de bepalingen van dit reglement en van elke beslissing die ABM dient te treffen in het kader van deze wedstrijd alsmede van de algemene voorwaarden van ABM met inbegrip van de Privacy Policy. Tevens houdt een deelname aan de wedstrijd mits de uitdrukkelijke toestemming van de consument in dat ABM uw persoonsgegevens uitwisselt met Roompot Service B.V. statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de Mariapolderseweg 1, 4493 PH te Kamperland.

2. Wie kan deelnemen?

a. Voorwaarden

a.1 Deelname aan de wedstrijd is toegelaten voor meerderjarige inwoners van België (+18 jaar). Minderjarigen dienen de toestemming van hun ouders/voogd te hebben alvorens aan deze wedstrijd deel te nemen. Deze toestemming kan door ABM worden opgevraagd alvorens de prijs uit te reiken aan een minderjarige.

ABMI verzamelt of verwerkt nooit bewust persoonsgegevens van minderjarigen zonder toestemming van een ouder of voogd, die gegeven moet worden om de producten, diensten, (mobiele) websites, apps, webshops, ... van ABMI te gebruiken en om daarna de rechten met betrekking tot de gegevens van de minderjarige uit te oefenen.

Indien persoonsgegevens van minderjarigen te goeder trouw toch verwerkt zouden worden, zal ABMI deze zo snel mogelijk na kennisname hiervan wissen uit haar bestanden.

a.2 Aangezien deelname aan de wedstrijd online plaats vindt, worden geen communicatiekosten in rekening gebracht. Deelname is volledig gratis.

a.3 Per kassaticket kan er slechts éénmaal worden deelgenomen aan de wedstrijd.

a.4 Deelname aan de wedstrijd is beperkt tot 1 deelname per persoon per dag.

a.5 Gedurende de volledige looptijd van de actie is er slechts 1 voucher te winnen per gezin. Als een gezin wordt beschouwd: alle personen dewelke staan ingeschreven op eenzelfde adres.

b. Onverenigbaarheden

Kunnen niet aan deze wedstrijd deelnemen: personeel van ABM alsook hun directe gezinsleden (echtgenoten en aanverwanten tot in de eerste graad).

Wie toch op de lijst van de kandidaten of winnaars komt of zelfs wie een prijs wint zonder volledig te voldoen aan alle deelnemingsvoorwaarden van het wedstrijdreglement verliest automatisch zijn prijs, zonder schadevergoeding en zonder enig recht op verhaal.

3. Periode

Deze wedstrijd loopt van 13/05/2019 tot en met 30/06/2019, wat tevens de uiterste deelnamedatum is. Deze periode kan echter door ABM op elk moment worden uitgebreid, onderbroken of stopgezet.

4. Inhoud en verloop van de wedstrijd

De wedstrijd verloopt als volgt:

 • Koop minstens 1 Charles product in de deelnemende supermarkt of slager
 • Surf naar www.charles.eu/roompotactie
 • Beantwoord de wedstrijdvraag
 • Beantwoord de schiftingsvraag
 • Upload een foto van je kassaticket als bewijs van je aankoop van minstens 1 Charles product
 • Vul de hiernavolgende gegevens in:
  • Voornaam + naam
  • Emailadres
  • Waar heb je jouw Charles producten gekocht?

5. Selectie van de winnaars

Na afloop van de periode van de wedstrijd, zullen de 150 winnaars van één voucher worden geselecteerd op basis van de hiernavolgende cumulatieve criteria:

 • Het correct beantwoorden van de wedstrijdvraag
 • Het correct beantwoorden/zo dicht mogelijk benaderen van het juiste antwoord op de schiftingsvraag. In geval er 2 identieke antwoorden zijn voor de 150ste voucher, wordt de voucher gewonnen door diegene die als eerste het betreffende antwoord heeft gegeven.

6. De prijs

6.1 Prijs

Voucher voor één van de 150 weekends/midweek verblijven in de periode vanaf 16.09.2019 tot en met 20.12.2019 en vanaf 03.01.2020 tot en met 10.02.2020, op basis van actiebeschikbaarheid, met uitzondering van de benoemde aankomsten per park:

Naam vakantiepark Ligging Accommodatietype
Roompot Vakantiepark Aquadelta Bruinisse, Zeeland 4-persoons appartement, Comfort 4a
Roompot Ferienresort Cochem Moezel, Duitsland 8-persoons bungalow, GCB
Roompot Vakantiepark Hof Domburg Domburg, Zeeland 6-persoons chalet, SCR
Roompot Vakantiepark De Katjeskelder Oosterhout, Brabant 6-persoons bungalow, K6KV
Roompot Beach Resort Kamperland, Zeeland 2+2-persoons bungalow, NT Comfort
(2 volw. en 2 kinderen)
Roompot Vakantiepark De Soeten Haert Renesse, Zeeland 6-persoons bungalow, SD6 Comfort
Roompot Vakantiepark Weerterbergen Weert, Limburg 6-persoons bungalow, WF Comfort

Uitgesloten aankomsten:

Hof Domburg: 04.10.2019 en 11.10.2019 t/m 21.10.2019
De Katjeskelder: 11.10.2019 t/m 28.10.2019
Beach Resort: 04.10.2019 en 11.10.2019 t/m 21.10.2019
De Soeten Haert: 04.10.2019 en 11.10.2019 t/m 21.10.2019
Weerterbergen: 11.10.2019 t/m 28.10.2019

Inhoud voucher:

 • Huur van de accommodatie voor een midweek (ma 15.00u –vr 10.00u) of weekend (vr 15.00u –ma 10.00u);
 • Gratis toegang tot de vrij toegankelijke parkfaciliteiten (o.a. zwembad)
 • Gratis wifi
 • Reserveringskosten
 • Lokale toeristenbelasting

Exclusief en aldus niet inbegrepen in de prijs:

 • Waarborg (€ 65,00)
 • Toeslagen voor bijboekproducten (bedlinnen, handdoeken, eindschoonmaak, huisdierentoeslag en bijgevolg verplichte eindschoonmaak, …)
 • Toeslag voor het aanduiden van een specifieke woning, ligging of meerdere boekingen naast elkaar

6.2. Opnametermijn prijs

Het verblijf dient te worden geboekt voor 01.12.2019. Hierna verliezen de vouchercodes hun waarde.

6.3. Onoverdraagbaarheid van de prijs

De prijs is nominatief (strikt op naam van de winnaars) en kan niet doorgegeven of verkocht worden. Het is ook verboden de prijs gratis aan te bieden of in een veiling aan te bieden op internetsites. Als op een of andere manier zou blijken dat de winnaar de prijs toch probeert te verkopen (bv. door hem te koop aan te bieden op een website, via een krant, …) dan heeft ABM het recht de prijs in te trekken zonder dat daar een vergoeding of compensatie tegenover staat. De prijs is dan terug beschikbaar voor ABM en kan dus aan een andere deelnemer worden toegekend.

7. Bekendmaking winnaar

De winnaars worden begin juli 2019 geselecteerd en meer bepaald in week 27. De winnaars worden per e-mail op de hoogte gebracht en ontvangen de digitale voucher uiterlijk op 31.07.2019. De winnaars kunnen met de ontvangen vouchercodes op een speciaal gecreëerde verzilverpagina van Roompot hun verblijf boeken (www.roompot.be/charles). Er kan niet rechtstreeks bij het park geboekt worden met de vouchercode. De minimale leeftijd om te boeken is 21 jaar.

ABM komt niet tussen bij het boeken van de verblijven, dewelke door de winnaars rechtstreeks bij Roompot dient te gebeuren. Voor deze boekingen gelden de algemene voorwaarden en bepalingen van Roompot die opgenomen zijn op www.roompot.nl. De vouchercodes zijn niet geldig in combinatie met andere acties en aanbiedingen van de deelnemende Roompot vakantieparken.

Bij verlies of gebruik door onbevoegden vindt er geen vergoeding of vervanging plaats. De vouchercode kan slechts eenmaal gebruikt worden.

Niet-winnaars ontvangen een e-mail om hun hierover te informeren en dit uiterlijk op 31.07.2019.

8. Persoonsgegevens

De contactgegevens die de deelnemers aan ABM meedelen zullen uitsluitend gebruikt worden om hen te contacteren in geval zij een prijs hebben gewonnen, en zullen niet langer dan noodzakelijk worden bewaard. Daarnaast kan uw IP-adres worden geanalyseerd om, in geval van discussie of vermoedens van wedstrijdvervalsing, na te gaan of deelnemers uit België komen. U kan Uw gegevens kosteloos inzien of verbeteren door een verzoek daaromtrent per brief te richten aan ABM op bovenvermeld adres met een kopie van Uw identiteitskaart. Daarnaast wordt een “opt- in”-mogelijkheid voorzien om door ABM/Roompot per e-mail op de hoogte gehouden te worden van haar producten/activiteiten.

9. Algemene bepalingen

ABM kan de inhoud van de prijzen volledig of deels vervangen door een gelijkwaardige prijs, mocht deze prijs niet beschikbaar zijn om welke reden dan ook, zonder enig recht op vergoeding of compensatie in hoofde van de winnaar.

ABM behoudt zich het recht voor om de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien programmatorische, technische of organisatorische omstandigheden dit vereisen.

Indien een bepaling uit dit wedstrijdreglement nietig en/of niet-afdwingbaar zou zijn, heeft dit geen enkele invloed op de geldigheid van de overige bepalingen of dit reglement. ABM zal deze bepaling vervangen door een geldige bepaling die zoveel als wettelijk mogelijk overeenstemt met de strekking en inhoud van de oorspronkelijke bepaling.

Als het verloop van deze wedstrijd door een technisch incident verstoord zou worden, bv. indien de website offline gaat, zal alles in het werk gesteld worden om deze storende effecten te neutraliseren. ABM kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor enig nadeel dat zou voortvloeien uit deze technische incidenten.

In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt ABM zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden die zij organiseren uit te sluiten.

Dit reglement wordt bekendgemaakt op de websites van ABM vermeld in art. 4 van dit reglement, en kan daar desgewenst worden afgeprint. Alle beslissingen van ABM in het kader van deze wedstrijd zijn definitief en onherroepelijk.

Een overzicht van de uitgekeerde prijzen kan per brief worden opgevraagd door een schrijven te richten aan ABM op bovenvermeld adres, met een daarbij horende voldoende gefrankeerde enveloppe voor retourzending. Ook eventuele klachten omtrent de wedstrijd kunnen op bovenvermeld adres worden gemeld, waarna ABM met U contact zal opnemen. Over andere aspecten van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd.

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Deze wedstrijd en het bijhorende reglement worden beheerst door het Belgisch recht. Betwisting omtrent de wedstrijd en/of dit reglement dient eerst voorgelegd te worden aan ABM. Indien onderling overleg geen uitkomst biedt, zal de betwisting exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in het arrondissement Oost-Vlaanderen.